top of page

LEVERINGSVOORWAARDEN The Champagne Fox


 

Definities

 1. The Champagne Fox: The Champagne Fox Vof, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 84401974.

 2. Klant: degene met wie The Champagne Fox is aangegaan.

 3. Partijen: The Champagne Fox en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten van producten door van namen The Champagne Fox.

 2. Partijen kunnen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als uitdrukkelijk ondertekend zijn ondertekend.

 3. Partijen sluiten de geldigheid van aanvullende voorwaarden en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant van externe voorwaarden uit.

Gevolgen niet vooraf betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de vergunning termijn, dan is de Champagne Fox goedgekeurd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij en buitengerechtelijke incassokosten en eventuele betalingsverplichtingen aan The Champagne Fox. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet vooraf betalingsverplichting heeft, mag Champagne Fox zijn verplichtingen openstaande verplichtingen heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag van zekerheidstelling van betaling aan de zijde van geval van de Champagne Fox op de onmiddellijke opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn samenwerking aan de uitvoering van de overeenkomst The Champagne Fox, dan is hij nog verplicht de volledige prijs aan The Champagne Fox te betalen.  

Recht van reclame 

 1. de klant in verzuim is, is The Champagne Fox gerechtigd het recht van reclame in te ten aanzien van de onbetaalde producten.

 2. The Champagne Fox roept het recht van reclame op in door middel van een schriftelijke mededeling.

 3. De overeenkomst van de klant op de hoogte is opgesteld van het ingeroepen recht van reclame, de overeenkomst met de overeenkomst op de klant de producten 

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op die datum:

 • het product wordt niet gebruikt

 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt van aangepast

 • het geen product is niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

 • de verzegeling van het geleverde nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)

 • het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

 • het product geen los tijdschrift of loss krant is

 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag helemaal de consument het laatste product van onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft opgehaald

  • zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet gaat verwijderen

 2. De consument kan zijn op het herroepingsrecht beroep maken via contact@thechampagnefox.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van The Champagne Fox, https://www.thechampagnefox.nl/, kan worden gedownload.

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan De champagne Fox, bij gebrek waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.  

 

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling voor rekening van de consument.  

 

Opschortingsrecht

de klant een consument is, doet de klant van het recht om de overeenkomst van overeenkomst uit deze overeenkomstde verbintenis op te schorten.
 

retentierecht 

 1. De Champagne Fox kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De Champagne Fox heeft voldaan, tenzij de klant voor die voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht inclusief inclusief op grond van afwikkeling betalingen aan The Champagne Fox.

 3. De Champagne is nooit ontstaan voor toekomstige veranderingen

 

Verrekening

de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan The Champagne Fox te berekenen met een vordering op The Champagne Fox.

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. De champagnevos blijft eigenaar van alle geleverde producten tot de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De champagnevos blijft van de voortgang over het tekort schieten in de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Tot die tijd kan The Champagne Fox zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. het gebruik van eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden van andere bezwaren. 

 4. Indien The Champagne Fox een eigendomsvoorbehoud, doet op de overeenkomst als ontbonden en heeft The Champagne Fox het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.  

levering

 1. Levering vindt plaats op de voorraad.

 2. Levering vindt plaats bij de Champagne Fox, tenzij anders zijn geleverd.

 3. Levering van online producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

 4. Indien de betalingsopdracht niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de Champagne Fox het recht om zijn verplichtingen indien de uitvoering is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprake van een klant van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat niet aan The Champagne Fox kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door De door The Champagne voorziene betalingsverplichtingen en verstrekken daarvan geen recht op ontbinding van de betaling, tenzij vastgelegd en schriftelijk overeengekomen.

 2. De levering vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van The Champagne Fox.

 3. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft de klant recht om de overeenkomst te binden, tenzij de champagne niet binnen 14 dagen na schriftelijk te zijn aangemaand leveren kan van partijen iets anders overeengekomen.  

Feitelijke levering

De klant zorgt ervoor dat de klant ervoor zorgt dat producten vooraf kunnen worden doorgevoerd.

  

Levering en overgang van risico 
Het risico van verlies, beschadiging van waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over het moment van de zaak wordt klant in de macht van de wordt gebracht.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn rekening van de klant, afspraken met iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend van beschadigde is, dan dient de klant, het product in ontvangst te nemen, afkomstig van de snelle bezorger een aantekening te laten, bij gebrek waarvan The Champagne Fox niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.

 2. De champagne Fox, bij gebreke waarvan de Champagne Fox niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.

Pas op 

 1. Indien de klant producten pas later afnemen dan de leveringsdatum, is het risico van een onderliggende kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie van materiaal. 

 2. De garantie geldt in het geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, kan zich voordoen bij het ontstaan van het product, en wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden gebruikt.

 3. Het risico van verlies, beschadiging van diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment van juridisch en/of echt worden uitgevoerd, ontwikkeld in de macht van de klant komen van van een derde die het product ten doel van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

  De klant vrijwaart The Champagne Fox tegen alle derden die verband houden met de door The Champagne Fox geleverde producten en/of diensten.  

 

Klachten

 1. De klant dient door The Champagne Fox geleverd product van een dienst zo spoedig mogelijk te ontdekken op ontbrekende.

 2. Beantwoordt een geleverd product van klante dienst niet aan de redelijkerwijs van de overeenkomst kan verwachten, dan kan de klant The Champagne Fox van zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de problemen. 

 3. Consumenten dienen The Champagne Fox uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de problemen die afkomstig zijn van de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo uiteindelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat The Champagne Fox in staat is hier reageert te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de Champagne Fox gehouden kan worden om werkzaamheden te voorkomen.

ingebrekestelling

 1. De opdrachtgever ingebrekestellingen verzonden klant te maken aan The Champagne Fox.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant die een ingebrekestelling The Champagne Fox ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als The Champagne Fox een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan The Champagne Fox verschuldigd zijn.  

 

Aansprakelijkheid The Champagne Fox

 1. The Champagne Fox is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant indien en voor zover die schade is ontstaan door opzet van bewuste roekeloosheid.

 2. Indien The Champagne Fox aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit van verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. De Champagne Fox is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen van schade aan derden.

 4. Indien de Champagne Fox aansprakelijk is, is this Aansprakelijkheid Beperkt Tot het bedrag DAT deur Een gesloten (Beroeps) aansprakelijkheidsverzekering Wordt uitbetaald en bij gebreke van (Volledige) uitkering deur Een Verzekeringsmaatschappij Van het schadebedrag is de Aansprakelijkheid Beperkt Tot het (Gedeelte van het) factuurbedrag de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website van in een catalogus zijn indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen beginnen zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst/of opschorting van enige.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van The Champagne Fox vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis van aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. wordt niet uitgesloten in artikel 6:89 BW.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer The Champagne Fox toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van zijn verplichtingen, deze mislukte, gezien haar bijzondere aard van niet-rechtvaardige betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door The Champagne Fox niet blijvend van onmogelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden voorbij The Champagne Fox in verzuim is. 

 3. The Champagne Fox heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet onmiddellijk nakomt, dan wel indien The Champagne Fox kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te natuurlijk de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

overmacht

 1. In aanvulling op het bepaald in artikel 6:75 BW uitvoering van een tekortkoming van The Champagne Fox in de nakoming van niet aan Ten aanzien van de klant Fox kan worden berekend in een van de wil van The Champagne Fox onzijdige situatie, Het uitvoeren van de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant kan worden uitgevoerd. 

 2. Tot de in lid 1, doch niet uitsluitend worden ook - situatie gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. zich een overmachtsituatie voor indient de Champagne Fox 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort The Champagne Fox er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tien minste 30 kalenderdagen heeft begonnen, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk akkoord van ontbinden. 

 5. De Champagne Fox is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel genieten.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien het besluit van de overeenkomst voor de uitvoering het nodig blijkt om de ervan te wijzigen van aan te vullen, passen partijen automatisch en in onderling overleg de overeenkomst die aan te vullen.

 

Wijziging leveringsvoorwaarden

 1. De Champagne Fox is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen van aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de Champagne Fox zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Een consument is gerechtvaardigd bij een wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden verwerkt zonder de schriftelijke instemming van The Champagne Fox. 

 2. Deze bepaling als een beding met goederenrechtelijke werking bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één van deze bepalingen van deze leveringsvoorwaarden van deze bepalingen van deze bepalingen, bepalingen van deze overige bepalingen van deze niet aan. 

 2. Een bepaling die van vernietigbaar is, wordt in dat vervangen door nietig bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de Champagne Fox bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en rechter

 1. Op deze leveringsvoorwaarden en overeenkomst tussen overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Champagne Fox is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet gedwongen anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 november 2021.

bottom of page